Hoppa till innehåll

Patientinformation GDPR

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god,
säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av
våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är
Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla
personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om
när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en
god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom
rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i
patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, via mejl eller telefon. För att tillhandhålla dig
denna tjänst samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för
att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare.
Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?
Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina
personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter
det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.
Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och
föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga
samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med
skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att
använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.


Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen
Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela
eller delar av patientjournalen.

Få dina personuppgifter rättade eller raderade
Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är
oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du
vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Få information om åtkomst till din patientjournal
Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett
utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Spärra uppgifter i din patientjournal
Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad
sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina
uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra
vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad
detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver
veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk
journal, inte i journal som endast finns i pappersburen.

Invända mot behandling
Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse.
Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta
samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under
rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Klagomål och skadestånd
Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till
Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och
Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.


Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du
vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Krona Dental AB 556997-3646 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna
patientinformation.

Hur kontaktar du oss?
Krona Dental AB www.kronadental.se en ansvarig som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring
denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen
att kontakta ansvarig hos oss 0455-10590.

Patentinformationen uppdaterades senast [230301].